ประเพณี 12 เดือน

บุญประเพณี 2 เดือน หมายถึง จารีตประเพณีที่ชาวบ้านปฏิบัติกันในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี  ซึ่งบุญประเพณี 2 เดือนนี้ เป็นลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมประการหนึ่งของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศลาวและภาคอีสาน

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019

ประเพณีแข่งเรือในเทศกาลออกพรรษา

ประเพณีแข่งเรือ งานบุญเดือน 9 (ส่วงเฮือ) ที่หลวงพระบาง ประเพณีบุญแข่งเรือ” (หรือบุญส่วงเฮือ ในภาษาลาว) ของแขวงหลวงพระบางนั้น จะจัดในวันประเพณีสำคัญคือ “งานบุญห่อข้าวประดับดิน” (บุญเดือน 9) แตกต่างจาก “งานบุญแข่งเรือ” ของนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจะจัดในช่วงวันออกพรรษา

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019

ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง

ชาวต่างชาติหลายคนมาเที่ยวหลวงพระบางเพื่อชมภาพการใส่บาตรของชาวบ้านในยามเช้าตรู่ ขณะที่พระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินแถวเรียงรายไปทั่วทุกซอกถนนในเมือง โดยมีชาวบ้านแทบทุกบ้านเฝ้าเตรียมใส่บาตรกัน

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019

เข้าพรรษาที่หลวงพระบาง

เนื่องจากชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในระหว่างวันเข้าพรรษาและทุกวันพระจะมีการไปวัดตักบาตร ตอนบ่ายฟังเทศน์ โดยในช่วงเช้าพรรษาชาวบ้านจะพากันไปใส่บาตรรับศีล

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019