เข้าพรรษาที่หลวงพระบาง

ประเพณีเข้าพรรษาและการทำบุญที่วัด เนื่องจากชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในระหว่างวันเข้าพรรษาและทุกวันพระจะมีการไปวัดตักบาตร ตอนบ่ายฟังเทศน์ โดยในช่วงเช้าพรรษาชาวบ้านจะพากันไปใส่บาตรรับศีล มีการถวายเทียนเข้าพรรษา มีการแห่เทียนพรรษา มีการทานขันข้าวให้คนตาย รวมทั้งการทานแด่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย คนเฒ่าคนแก่จะไปนอนวัดจำศีล  คนทั่วไปงดเว้นการทำบาปและถือศีล เดือนยี่เป็ง (เพ็ญเดือนสิบสอง) มีการลอยกระทงในแม่น้ำโขงโดยแห่จากวัดลงมาสู่แม่น้ำ  งานเทศกาลประเพณีมักจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และมีการประกอบกิจกรรมทางศาสนาอย่างเคร่งครัด